หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
" เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม
บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "
 
 
วิสัยทัศน์
 
พันธกิจ
 
  ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำ
  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน
  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการกีฬาทุกระดับ
  ส่งเสริมการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มุ่งเน้นรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  มุ่งเน้นการพัฒนา บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่
  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม อยู่ดีมีสุข
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงาม
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วม
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร : 054-624-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
จำนวนผู้เข้าชม 4,033,275 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10