หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
วัดเหมืองหม้อ มรดกอันล้ำค่าจากบรรพบุรุษ
 
การประชุมเพื่อหาแนวทางในการบริหารราชการ
 
การแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ปี2552
 

 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ และการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญของชาติ วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามความพร้อมและความต้องการภายในท้องถิ่น ทั้งในและนอกการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีอาหาร -สถานที่วัสดุอุปกรณ์ในทางศึกษา
 
 

 
 
 
 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น ตามแนวทางการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาและประสานการพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้ และดำเนินชีวิตตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนในการบริการประชาชน และมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,322,252 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com