หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
 
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
 
การแข่งขันกีฬาสานสามัคคีภายในตำบล
 

 
 
 
 
ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ / เกษตรกร / ประชาชน
รณรงค์ให้ประชาชน / กลุ่มเกษตร มีความรู้ความเข้าใจ การดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ยเคมี
พัฒนาความรู้แก่กลุ่มเกษตร ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้า และการสร้าง เครือข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
การพัฒนาจัดหารายได้ท้องถิ่น
 
 

 
 
 
 
การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
การส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬา ในทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย ในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น
การจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกด้านและการให้การสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย
การพัฒนาการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,502,798 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com