หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เหมืองหม้อ
นายวุฒิพงศ์ กาช้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
วัดเหมืองหม้อ
แหล่งรวมศัทธาของประชาชนในตำบล
ปลัดจงรักษ์ โศภิษฐ์ชล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
อบต.เหมืองหม้อ ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
และพร้อมที่จะพัฒนาตำบลให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาะชีวิตที่ดี มีความสุข และดำรงไว้ซึ่งความพอเพียง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสนจากไม้ไผ่
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางสังคม ผสมผสาน
งานฝีมือเลิศล้ำ ทำจากมือท้องถิ่นเหมืองหม้อ
1
2
3
4
5
 

 
 
 
 
ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (29 พ.ค. 2563)    อ่าน 1660  ตอบ 3  
ร้องเรียนการเผาหญ้า (29 พ.ค. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการเลี้ยงวัวไว้ภายในบริเ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 419  ตอบ 0  
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะบู หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองหม้อ อ [ 3 มี.ค. 2563 ]

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม-มิถุนายน 2563) ประ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศแผนใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 256 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 

วัดเหมืองหม้อ
 
 
ทต.บ้านปิน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านปิน [ 21 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง ข่าวสสารเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่่ 17 พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.กาญจนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตำหนักธรรม โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 6 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 102 แพร่ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังหงส์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-30 มิถุนายน 2563) [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปาน สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายห้วยนาป่า [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่คำมี โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร ประจำปี 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังชิ้น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ลานนา กิจกรรม\"ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านปิน ประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปิน(พ.ศ. 2561 - 2565)ชุมชนบ้านบนเหนือ [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด [ 11 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่จั๊วะ กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 93 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.เหมืองหม้อ การส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เตาปูน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กองคลัง งานพัฒนารายได้ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านปิน ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
อบต.ทุ่งน้าว ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.เหมืองหม้อ พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การให้บริการประชาชน
  การคมนาคม
  ไฟฟ้า
  แหล่งน้ำ ประปา
  กลุ่มอาชีพ
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
 

 
 
 
พร0023.4/ว3325 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว3343 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว3339 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของอ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว3326 หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว284 การติดตามตรวจสอบข้อมูลคนพิการ สาเหตุแห่งการไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.1/ว3327 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว3294 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.3/ว283 ขอความอนุเคราะห์ความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.2/ว3292 การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให [ 9 ก.ค. 2563 ]     
พร0023.2/ว3291 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความ [ 9 ก.ค. 2563 ]     
 
 
 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 กสธ. มท 0819.2/ว2013  [ 10 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1994  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2028  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 9 ก.ค. 2563 ]
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มี.ค. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-076-1729
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-624-310 โทรสาร : 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 2,723,773 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10