Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.เหมืองหม้อ : เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นการศึกษา รักษาวัฒนธรรม บำเพ็ญสังคม ธำรงสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2557  
 

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ในพื้นที่
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อจึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามห้วงเวลาที่กำหนดดังรายการต่อไปนี้
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2557
2.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2557
3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2557
โดยมายื่นแบบแสดงรายการได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้ตามวันและเวลาราชการ หรือติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ 054-624310 ต่อ 110

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2557 เวลา 13.40 น. โดย คุณ สุรารักษ์ ป่าหลวง

ผู้เข้าชม 227 ท่าน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-624-310  
จำนวนผู้เข้าชม 841,008 เริ่มนับ 25 มี.ค. 2553  
จัดทำโดย NAXsolution.com